Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Κατώτατος μισθός: Αύξηση στα 826 ευρώ, η επίσημη πρόταση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ -Τα επόμενα βήματα


Την επίσημη πρότασή του για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού κατέθεσε σήμερα το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Η πρόταση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για τον κατώτατο μισθό παραδόθηκε στον ΟΜΕΔ, όπως προβλέπει η διαδικασία προσδιορισμού του κατώτατου μισθού το 2023. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα σήμερα, μετά την αύξηση που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2022, είναι στα 713 ευρώ.

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ προτείνει την αύξησή του κατά 15% περίπου, δηλαδή κατά 113 ευρώ, στα 826 ευρώ.

Όπως αναφέρει στο επίμαχο σημείο «ο διάμεσος μισθός πλήρους απασχόλησης ήταν το 2021 στα 1.300 ευρώ ανά μήνα. Κατ’ επέκταση το κατώφλι φτώχειας που αντιστοιχεί στο 60% του διάμεσου μισθού ήταν στα 780 ευρώ, δίχως να ληφθεί υπόψη η επίδραση της ακρίβειας. Συνυπολογίζοντας μόνο τον προσδοκώμενο πληθωρισμό του 2023, ώστε να αποφευχθεί μια νέα απώλεια αγοραστικής δύναμης, ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να ανέλθει στα 826 ευρώ».

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αναφέρει ότι «η πραγματική αγοραστική δύναμη και το βιοτικό επίπεδο των μισθωτών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό δεν καθορίζεται μόνο από την προσαρμογή του στο 60% του διάμεσου μισθού και από το εάν το ποσοστό της ονομαστικής αύξησης είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσοστό αύξησης του πληθωρισμού. Θα ήταν συνεπώς απαραίτητο στον προσδιορισμό της μεταβολής του κατώτατου μισθού να συνεκτιμηθούν και άλλοι παράγοντες, όπως η παραγωγικότητα της εργασίας, ο ρυθμός της οικονομικής μεγέθυνσης, η μεταβολή του μέσου μισθού και η αξία του καλαθιού βασικών αναγκών για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του».

Τα 7 σημεία της πρότασης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για τον κατώτατο μισθό
Λαμβάνοντας υπόψιν τον πληθωρισμό και τη σωρευτική απώλεια αγοραστικής δύναμης, και με στόχο, όπως λέει, «κανένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό να μη βρίσκεται κάτω από το κατώφλι της φτώχειας και να έχει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο», η πρόταση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τον κατώτατο μισθό το 2023 είναι η εξής:
  1. Αύξηση του κατώτατου μισθού στο 60% του διάμεσου μισθού πλήρους απασχόλησης, συν τον προσδοκώμενο πληθωρισμό για το 2023, δηλαδή στα 826 ευρώ, με άμεση συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για το χρονοδιάγραμμα επίτευξής του.
  2. Επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στον θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς ο ρόλος και η λειτουργία της ως ελάχιστου γενικού ορίου προστασίας με καθολική εφαρμογή σε όλους τους εργαζομένους στο πλαίσιο διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποδοχή του τελικού προσδιορισμού του ύψους του, την ενίσχυση της κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης, και τελικά τη συμμόρφωση των εργοδοτών, που θα επιτρέψει την αύξηση της αποτελεσματικότητας των θετικών του επιδράσεων στην οικονομία, την κοινωνία και τη δημοκρατία.
  3. Αποκατάσταση των προστατευτικών ρυθμίσεων του ατομικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου (καθολικότητα ισχύος των όρων των ΣΣΕ, πλήρης μετενέργειά τους, αρχή της εύνοιας στη «συρροή» τους και επέκταση της ισχύος τους).
  4. Άμεση επαναφορά των τριετιών.
  5. Άρση θεσμικών και νομοθετικών εμποδίων για την αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας (άνω του 80% των μισθωτών).
  6. Ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας για αποτελεσματική αντιμετώπιση της εργοδοτικής παραβατικότητας.
  7. Ρύθμιση και έλεγχος των ευέλικτων και των άτυπων μορφών εργασίας για την προστασία των κατώτατων ορίων αμοιβής και εργασίας
Από 1η Απριλίου 2023 ο νέος κατώτατος μισθός
Τα βήματα για την αύξηση του κατώτατου μισθού έχουν ως εξής:

1. Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς εξειδικευμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς για τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού θα λάβει χώρα έως τις 20 Ιανουαρίου.

2. Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το αργότερο έως την 3η Φεβρουαρίου.

3. Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, θα γίνει το αργότερο έως τη 10η Φεβρουαρίου.

4. Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων καθώς και της έκθεσης των φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 20ή Φεβρουαρίου.

5. Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου.

6. Τέλος, η εισήγηση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα υποβληθεί το αργότερο έως τη 10η Μαρτίου.iefimerida.gr