Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Τα δικαιολογητικά για τη διαγραφή επιστρεπτέας προκαταβολής


Άνοιξε χθες η πλατφόρμα myBusiness Support προκειμένου οι 10.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που συμμετείχαν στην επιστρεπτέα προκαταβολή να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να συμπληρώσουν το φάκελο τους. Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών εκπνέει στις 31 Μαΐου ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση δηλαδή, εάν χάσουν και πάλι τις προθεσμίες θα πρέπει να επιστρέψουν το ποσό που έλαβαν και μάλιστα εντόκως. 

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Σύμφωνα με την απόφαση εφόσον τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομιστούν, κριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες πως καλύπτουν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, τότε οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα κληθούν να επιστρέψουν τα ποσά των ενισχύσεων μειωμένα έως και κατά 75% σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί και ισχύουν και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που έλαβαν τις ενισχύσεις.

• Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών οι υπόχρεοι μπορούν να το πράξουν από τη 1η Φεβρουαρίου μέχρι και τη 31η Μαΐου 2023" μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "myBusinessSupport".

• Για τα ποσά που βεβαιώθηκαν η προθεσμία καταβολής παρατείνεται ως την 30η Ιουνίου 2023. Σε περίπτωση βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων διενεργείται εκ νέου υπολογισμός με την ευνοϊκή ρύθμιση του περασμένου Νοεμβρίου που ορίζει ότι θα πρέπει η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης είναι μικρότερο κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση.

• Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, η ΑΑΔΕ θα εκδίδει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα

• Ο νέος τίτλος είσπραξης (εκκαθαριστικό) θα προβλέπει 96 δόσεις χωρίς την έκπτωση του 15% στην εφάπαξ καταβολή).

• Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης το ποσό επιστρέφεται στο σύνολο του. Σε αυτή την περίπτωση αρμόδια εφορία εκδίδει απόφαση επιστροφής του ποσού ενίσχυσης και του αναλογούντος τόκου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υπόχρεοι:
• Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 1.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι "Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης":
- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:
• ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και
• ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

• Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.capital.gr