MY KTEO

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Από ποιες υποθέσεις θα απέχουν οι δικηγόροι της Χαλκίδας


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 10/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ., λαμβανομένων υπ’ όψιν όσων ειπώθηκαν διαρκούσης της συνεδρίασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 04-06/11/2022 στην Λευκωσία, αποφάσισε ομόφωνα την αποχή των Δικηγόρων Χαλκίδας:

(α) από το σύνολο των υποθέσεων που υπάγονται στο καθεστώς της

Νομικής Βοήθειας με ημερομηνία ενάρξεως την 21η Νοεμβρίου του

έτους 2022, ημέρα Δευτέρα. Ως εκ τούτου δεν θα εκδίδονται γραμμάτια

προκαταβολής και ενσήμων του Δικηγορικού μας Συλλόγου για τις σχετικές

υποθέσεις των ποινικών, πολιτικών και διοικητικών Δικαστηρίων, εις

ένδειξη διαμαρτυρίας εξαιτίας των δραματικών καθυστερήσεων που

παρατηρούνται στην ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των επιδικασθέντων

ποσών που αφορούν στις αμοιβές των διορισθέντων Δικηγόρων με το

καθεστώς της νομικής βοήθειας και της απόρριψης κάθε υποβληθείσας

πρότασης του δικηγορικού σώματος για την αντιμετώπιση του

προβλήματος.

Ειδικότερα, από την 21η Νοεμβρίου του έτους 2022 οι διορισθέντες

συνάδελφοι στις προπεριγραφόμενες υποθέσεις θα αιτούνται την αναβολή

της εκδίκασης των σχετικών δικών λόγω της αντικειμενικής τους

αδυναμίας να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα γραμμάτια προκαταβολής

εισφορών -ως έχουν εκ του νόμου υποχρέωση κατ’ ά. 61 του Κώδικα περί

Δικηγόρων- εξαιτίας της ελλείψεως δυνατότητας έκδοσης των γραμματίων

αυτών από τα γραφεία του Δικηγορικού μας Συλλόγου, ενώ ταυτοχρόνως

θα δηλώνουν ενώπιον του επιληφθέντος Δικαστηρίου την απόφαση περί

αποχής των Δικηγόρων Χαλκίδας από την εκδίκαση των ως άνω

υποθέσεων. Εκ των ως άνω εξαιρούνται i) οι υποθέσεις ως προς τις οποίες

τίθεται κίνδυνος παραγραφής, ii) εκείνες στις οποίες συμπληρώνεται

διάστημα 18 μηνών προσωρινής κράτησης καθώς και όταν υφίσταται

συνοδεία των κρατουμένων.

Τέλος, διευκρινίζεται σαφώς πως η ως άνω απόφαση της επ’

αόριστον αποχής από την 21η

-11-2022 αφορά όλες τις περιπτώσεις που

υπάγονται στη νομική βοήθεια του Ν.3226/2004 και του άρθρου 340 ΚΠΔ

(αυτεπάγγελτοι διορισμοί) ενώπιον των πολιτικών, διοικητικών και

ποινικών δικαστηρίων διεκδικώντας δεδομένης της καθ’ όλα ανεπίτρεπτης

κατάστασης την λήψη άμεσων μέτρων και ενεργειών από την Πολιτεία

προς αντιμετώπιση του προβλήματος.

(β) από τις ποινικές δίκες πρώτου βαθμού για πράξεις

πλημμεληματικού ή/και κακουργηματικού χαρακτήρα, εφόσον

εκδικάζεται αδίκημα προβλεπόμενο κατ’ άρθρο 187 ΠΚ (είτε

αυτοτελώς είτε από κοινού με άλλα αδικήματα) έως και την 31η

-03-

2023, εξαιρουμένων των υποθέσεων όπου προκύπτει ζήτημα παραγραφής

ή συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης, εκφράζοντας την έντονη

αντίθεσή του στην μέχρι σήμερα στάση της Πολιτείας να μην αποσύρει την

όλως αιφνιδιαστικώς ψηφισθείσα με τροπολογία και κατά παράβαση των

κανόνων καλής νομοθέτησης -δίχως οιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση

καθώς και την απαιτούμενη προσήκουσα επιστημονική και κοινοβουλευτική

επεξεργασία- διάταξη της παρ.6 του άρθρου 187 ΠΚ περί εγκληματικής

οργάνωσης, με την οποία καταλύεται το τεκμήριο αθωότητας του

κατηγορουμένου, αμφισβητείται και περιορίζεται η δικαιοδοτική κρίση του

δικαστή, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και αυστηροποιείται

απαραδέκτως η ποινική μεταχείριση του δράστη ακόμη και σε ήσσονος

σημασίας πράξεις.

 

 Χαλκίδα, 15-11-202