MY KTEO

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022

Πότε οι άνεργοι του ΟΑΕΔ θα επιστρέφουν αναδρομικά επιδόματα


Επικαιροποίηση των στοιχείων του ανέργου και έλεγχοι ανά τρίμηνο των προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προβλέπουν οι αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας, που καθορίζουν το νέο αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού.

Παράλληλα, οι αποφάσεις καθορίζουν τη διαδικασία διαγραφής του ανέργου από το Μητρώο και την απώλεια της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α., καθώς και την αναδρομική επιστροφή επιδομάτων και παροχών που έχει εισπράξει.

Αναλυτικότερα, η «καρδιά» του νέου συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των ανέργων,  είναι το Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), στο οποίο εντάσσονται οι αναζητούντες εργασία.

Σκοπός του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. είναι η καταγραφή των ατόμων που αναζητούν εργασία και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγχρόνως, το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. παρέχει διαλειτουργική πρόσβαση στους Δημόσιους Φορείς που χορηγούν παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες σε αναζητούντες εργασία, για έλεγχο των απαραίτητων πληροφοριών για τη χορήγηση των εν λόγω παροχών ή κοινωνικών υπηρεσιών.

Στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, οι αναζητούντες εργασία, η παραμονή τους σε αυτό, προϋποθέτει τη διατήρηση της ως άνω ιδιότητας, ενώ από την εγγραφή τους και καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτό, τόσο η Δ.ΥΠ.Α., όσο και οι αναζητούντες εργασία οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται σχετικά με την αποδοχή εργασίας και την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Στο νέο Ψηφιακό Μητρώο, θα μεταφερθούν και οι ήδη εγγεγραμμένοι άνεργοι.

Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Για κάθε αναζητούντα εργασία που εγγράφεται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. δημιουργείται ένα ψηφιακό προφίλ, το οποίο περιλαμβάνει, ιδίως, τα κάτωθι στοιχεία:
  • Στοιχεία ταυτοποίησης (όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ),
  • Διεύθυνση κατοικίας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας (όπως τηλέφωνα, e-mail),
  • Ημερομηνία γέννησης,
  • Οικογενειακή κατάσταση - αριθμός τέκνων και στοιχεία αυτών (γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο, διάσταση, τέκνα-γονική μέριμνα ή επιμέλεια αυτών),
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους υπόχρεους),
  • Τυχόν υπαγωγή σε κάποιο από τα επιμέρους μητρώα που τηρούνται στη Δ.ΥΠ.Α. (όπως υπαγωγή σε κατηγορία Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)),
  • Στοιχεία έναρξης και λύσης οποιασδήποτε μορφής εργασιακής σχέσης και στοιχεία προηγούμενων εργοδοτών, διεύθυνση τελευταίας εργασίας,
  • Στοιχεία συσχετίσεων με τρίτους φορείς,
  • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN),
  • Στοιχεία βιογραφικού σημειώματος και επάγγελμα ή επαγγέλματα που αναζητά.
Οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την οριστική έγκριση του αιτήματος εγγραφής, το αίτημα απορρίπτεται, ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και η Ψηφιακή του Κάρτα ανακαλείται με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εγγραφής του, με συνέπεια να ανακαλούνται και όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί (όπως βεβαιώσεις ανεργίας, υπαγωγές σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης).

Επιπλέον, τυχόν παροχές που έχουν καταβληθεί στον αιτούντα, αναζητούνται από τη Δ.ΥΠ.Α. ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Ως ημερομηνία διαγραφής από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία συντρέχει ο λόγος διαγραφής.

Αντίστοιχα, τυχόν παροχές που έχουν καταβληθεί στον αναζητούντα εργασία από την ημερομηνία διαγραφής του και έπειτα, αναζητούνται από τη Δ.ΥΠ.Α. ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α.
Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. παρέχεται σε κάθε αναζητούντα εργασία που πληροί τις προϋποθέσεις, διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και αντλεί πληροφορίες από αυτό, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχός της είναι εγγεγραμμένος στο ως άνω μητρώο, ή και ότι είναι δικαιούχος επιδομάτων, παροχών και βοηθημάτων από τη Δ.ΥΠ.Α.

Επιπλέον, δύναται να παρέχεται και στους εγγεγραμμένους που υπάγονται στα επιμέρους μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να παρέχεται υπό μορφή ψηφιακής εφαρμογής ή μέρους υφιστάμενης ψηφιακής εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα ή κάρτας που περιέχει επεξεργαστή, ο οποίος επιτρέπει την επιβεβαίωση της ισχύος της, ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

Αυτόματες διασταυρώσεις
Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α., δεδομένης της δυναμικής της διασύνδεσης με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τα επιμέρους μητρώα Δ.ΥΠ.Α., αποτυπώνει τυχόν αλλαγές που επέρχονται σε αυτά και στο ψηφιακό προφίλ του εκάστοτε αναζητούντα εργασία, καθώς και τις παροχές, επιδόματα, βοηθήματα και διευκολύνσεις τα οποία λαμβάνει από τη Δ.ΥΠ.Α. εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η κατοχή της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της, ο οποίος ωφελείται παράλληλα κάποιας εκ των παροχών, να έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω της επίδειξής της.

Στην περίπτωση που ο αναζητών εργασία παύει να είναι δικαιούχος των ανωτέρω, η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. ενημερώνεται και δεν παρέχει πλέον πρόσβαση στα οφέλη για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης τους.

Ισχύει για ένα τρίμηνο
Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. είναι σε ισχύ επί ένα τρίμηνο (3μηνο) από την αρχική εγγραφή του αναζητούντα εργασία, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανανέωσής της κάθε τρεις (3) μήνες, εφόσον εξακολουθεί να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η δυνατότητα ανανέωσης ξεκινάει είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της ως άνω ένδειξης και διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της.

Η ανανέωση γίνεται είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), είτε μέσω ΚΕΠ, είτε με κάθε άλλο διαθέσιμο τρόπο.

Η μη ανανέωση αυτής επιφέρει τη λήξη της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. Ειδικά ο εγγεγραμμένος σε επιμέρους μητρώο Δ.ΥΠ.Α. που ανήκει στην κατηγορία ΑμεΑ και δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας, δεν υποχρεούται σε ανανέωση της ψηφιακής κάρτας έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας.

Επίσης, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. αναζητών εργασία, λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή έχει υποβάλει αίτηση για επίδομα ανεργίας η οποία παραμένει για οποιοδήποτε λόγο σε εκκρεμότητα, δεν απαιτείται να ανανεώνει την ισχύ της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α, όσο υπάγεται σε έλεγχο ανεργίας κατά τις τριμηνιαίες (3μηνιαίες) υποχρεωτικές δηλώσεις παρουσίας.

Μετά τη λήξη της επιδότησης, και εφόσον ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. παραμένει σε ισχύ για ένα τρίμηνο (3μηνο), ενώ στη συνέχεια ανανεώνεται.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που η αίτηση για επίδομα ανεργίας που εκκρεμεί απορριφθεί και εφόσον ο αιτών εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., η ισχύς της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. ανανεώνεται.

Αντίθετα, εάν παράλληλα με τη λήξη της επιδότησης, επέλθει και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., επέρχεται ταυτόχρονα και διακοπή της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.sofokleousin.gr