MY KTEO

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

Δημόσιο: Για ποιους σταματά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός -Οι προϋποθέσεις


Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων, που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, από το ΥΠΕΣ, εκδόθηκε εγκύκλιος ως προς τα προβλεπόμενα μέτρα λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημοσίου  για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6:00.

Σε αυτήν επισημαίνεται ότι το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού που είχε προβλεφθεί με τη διάταξη του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 έπαυσε να ισχύει από 1.1.2023 δεδομένου ότι η ισχύς της εν λόγω διάταξης είχε παραταθεί έως 31.12.2022 (άρθρο δεύτερο παρ.2 ν.4917/2022,ΦΕΚ Α’ 67) και δεν προβλέφθηκε εκ νέου παράταση του εν λόγω μέτρου.

Ως εκ τούτου από 1.1.2023 παύει να ισχύει και η υποχρέωση επιβολής του διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων στο προσωπικό που δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εμβολιασμού.

Κατόπιν των ανωτέρω το προσωπικό που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 206 του ν.4820/2021 και στο οποίο κατά την 31η.12.2022 είχε επιβληθεί το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων λόγω μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού επανέρχεται στην εργασία από 1.1.2023 (εφόσον πρόκειται για εργάσιμη ημέρα) ή από 2.1.2023.

Ποιοι υπάγονται στο άρθρο 206
(α) Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας, Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας και Ελάχιστες Μονάδες Ιατρικής Αποκατάστασης του άρθρου 15 του π.δ. 395/1993 (Α΄ 166).

(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία του άρθρου 30 του ν. 2072/1992.

(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β΄ 825).

(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄213).

(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α΄271).

(στ) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.

(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β΄ 4898).

(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.

(θ) Ειδικά Ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α΄2).

(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β΄ 1397).

(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β΄ 789).

(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α΄235), και

(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Η υποχρέωση του εδαφίου καταλάμβανε και τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας.

Με βάση τη νέα εγκύκλιο, για την επαναφορά στην εργασία κατά τα ανωτέρω δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση ατομικής πράξης άρσης του μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων δεδομένου ότι η διάταξη που αποτελούσε τη νομική βάση έκδοσης των πράξεων, με τις οποίες επιβλήθηκε στους υπαλλήλους το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων, έπαυσε να ισχύει από 1.1.2023. Ωστόσο, οι Υπηρεσίες δύνανται, για την πληρότητα του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, να εκδώσουν διαπιστωτικές πράξεις άρσης του μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων αναδρομικά από 1.1.2023. Εξυπακούεται ότι δεδομένης της αυτοδίκαιης επαναφοράς στην εργασία των υπαλλήλων από 1.1.2023, για την δικαιολόγηση της απουσίας τους από την ημερομηνία αυτή και εφεξής απαιτείται η χορήγηση κάποιας εκ των θεσμοθετημένων αδειών, άλλως η απουσία τους θα θεωρείται αδικαιολόγητη, καθώς από 1.1.2023 υποχρεούνται να παρέχουν εργασία.

Το εν λόγω προσωπικό θα πρέπει να απενταχθεί από το ειδικό καθεστώς αναστολής καθηκόντων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με αιτιολογία «Απένταξη από αναστολή καθηκόντων λόγω λήξης ισχύος της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού».

Η εγκύκλιος επίσης, προβλέπει:

“Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προσωπικού που επανέρχεται στην εργασία κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.75297/30.12.2022 (ΦΕΚ Β’ 7005) ΚΥΑ (Πίνακας Β της παρ. 1 του άρθρου 1, σημεία 4 και 5 και Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος Ι) προβλέπονται τα εξής:
«4. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης
Για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό που επιστρέφει στις δομές του παρόντος μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) ισχύουν τα εξής μέτρα:
– Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95 ή ΚΝ95)
– Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη. Το εν λόγω προσωπικό προσκομίζει
υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου στον Προϊστάμενο της δομής που εργάζεται.
– Ειδικώς το ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δομών του παρόντος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του σε κλινικές κλειστής νοσηλείας όπως Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Μονάδες Ογκολογικές και Μονάδες Νεογνών. Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε δομής υγείας δύναται να εξειδικεύει τις κλινικές κλειστής νοσηλείας του πρώτου εδαφίου και να αποφασίζει σε ποιες επιπλέον Μονάδες της δομής το εν λόγω προσωπικό δεν παρέχει τις υπηρεσίες του.
– Ο Προϊστάμενος κάθε δομής υγείας οφείλει να υποβάλει στη Διοίκηση της δομής που προΐσταται, κάθε εβδομάδα, έκθεση περί τήρησης ή μη των ως άνω μέτρων για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό».aftodioikisi.gr του Δημήτρη Κασιμάτη