MY KTEO

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023

Ελεγκτικές εταιρείες στη μάχη της φοροδιαφυγής


Τη συμβολή εξωτερικών συνεργατών για την αποκάλυψη εστιών φοροδιαφυγής και απόκρυψη φορολογητέας ύλης θα ζητήσει το νέο έτος η φορολογική διοίκηση. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται ελεγκτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου. Εκτός από τα νέα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει η εφορία για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να ζητά τη συμβολή εξωτερικών συνεργατών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, μπορούν οι φορολογικές αρχές να αναθέτουν την έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών.

Επίσης, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να προχωρεί σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ακόμα και για φορολογούμενους που δεν έχουν χρέη στο ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου, "κατ’ εξαίρεση, εάν πρόκειται για οφειλέτες ύποπτους φυγής ή γενικώς εάν από τη μη άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων πιθανολογείται κίνδυνος ζημίας του Δημοσίου, μπορεί να λαμβάνονται, από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ ή το όργανο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, αναγκαστικά μέτρα ακόμη και πριν το χρέος καταστεί ληξιπρόθεσμο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ειρηνοδίκη της έδρας του οργάνου που κατά περίπτωση αιτείται τη λήψη των μέτρων ή της Αστυνομικής Αρχής, όπου δεν εδρεύει Ειρηνοδικείο. Για τη σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου εδαφίου συντάσσεται πρακτικό. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να εγγραφεί υποθήκη για κάθε χρέος προς το Δημόσιο". Όπως προκύπτει από την κωδικοποίηση του ΚΕΔΕ, τα αναγκαστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι τα εξής:

α) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών του εν γένει στα χέρια τρίτου.

β) Κατάσχεση ακινήτων. Η χρήση των αναγκαστικών αυτών μέτρων εναπόκειται στην κρίση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ο οποίος μπορεί να τα λαμβάνει, είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά, κατά την ελεύθερη κρίση του, για έναν ή περισσότερους οφειλέτες.

Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των πεντακοσίων ευρώ. Ωστόσο η ΑΑΔΕ μπορεί να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και δεν δημοσιοποιούνται.

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογουμένου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται.

Επίσης έχει το δικαίωμα να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία και χρησιμοποιώντας μεθόδους οι οποίες προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

Τα βήματα
Ειδικότερα, οι Αρχές για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής και περιουσιακών στοιχείων θα προχωρούν στα παρακάτω βήματα:

1. Συγκέντρωση δεδομένων από εσωτερικές-εξωτερικές πηγές. Οι προς έλεγχο υποθέσεις επιλέγονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή με βάση άλλα κριτήρια.

2. Η εντολή ελέγχου εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Ελεγκτικής Αρχής μέσω του ΟΠΣ Elenxis.

3. Ο οριζόμενος ελεγκτής κοινοποιεί στον ελεγχόμενο φορολογούμενο αντίγραφο της εντολής ελέγχου εντός 5 ημερών από την έκδοσή της. Σε περίπτωση συστημένης επιστολής, αποστέλλει ταχυδρομικά την εντολή ελέγχου, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις αιτιολογείται ειδικά από τον Προϊστάμενο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η μη τήρηση της προθεσμίας των 5 ημερών.

4. Ο ελεγκτής καταχωρίζει στο σύστημα Elenxis την ημερομηνία κοινοποίησης της εντολής ελέγχου ή της αποστολής με συστημένη επιστολή ή της ειδικής αιτιολογίας.

5. Ο ελεγκτής, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η εντολή ελέγχου, διενεργεί έρευνα, με χρήση της βάσης δεδομένων Taxis & Elenxis, προκειμένου να συλλέξει τις πρώτες πληροφορίες για τον φορολογούμενο, αποστέλλει έγγραφα για τη συλλογή πληροφοριών (υποβληθείσες δηλώσεις και λοιπά στοιχεία ανά αντικείμενο ελέγχου) από λοιπές Υπηρεσίες εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης.

6. Ο ελεγκτής αποκτά πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία του ελεγχομένου και, όπου απαιτείται, κοινοποιεί Αίτημα Παροχής Πληροφοριών με το οποίο τον καλεί, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της λήψης του αιτήματος αυτού, να θέσει στη διάθεση του ελέγχου οποιοδήποτε στοιχείο αφορά τον έλεγχο.

7. Επεξεργάζεται στοιχεία από βάσεις δεδομένων που διαθέτει ή έχει πρόσβαση η Υπηρεσία (π.χ. Elenxis, Taxis, VIES, Transfer Pricing Analysis, Ειδικό Λογισμικό Προσαύξησης Περιουσίας, Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ & Λ.Π.) και λοιπά στοιχεία που συλλέγονται από τον ελεγχόμενο φορολογούμενο.

8. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση ΦΠΑ, ΦΚΕ, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών, με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από 150.000 ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης, συντάσσεται Ειδική Έκθεση Ελέγχου που αφορά τη λήψη προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα.

9. Ταυτόχρονα, ή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την εφαρμογή των μέτρων επιδίδεται, με απόδειξη στον παραβάτη, κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση για τις διαπιστώσεις της Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου.

10. Σε περίπτωση διαφοροποίησης της φορολογητέας ύλης μεταξύ των υποβληθεισών δηλώσεων και των ευρημάτων του ελέγχου, καταλογίζονται οι προβλεπόμενοι φόροι και τα πρόστιμα.capital.gr