MY KTEO

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

Θ. Ζεμπίλης: Κατατέθηκε το Σ/Ν του ΥΠΕΝ με τις διατάξεις για τα λατομεία Καρύστου, τις πράξεις αποδοχής κληρονομιάς και τις επιτροπές αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.)


Όπως είχαν δεσμευθεί ο Υπουργός κ. Σκρέκας, ο Υφυπουργός κ. Αμυράς και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γ. Κώτσηρας στον Βουλευτή Ευβοίας κ. Ζεμπίλη, σύμφωνα με πρόσφατα ενημερωτικά δελτία τύπου, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», που κατατέθηκε σήμερα, εντάσσονται η ρύθμιση για την εύρυθμη λειτουργία των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών,    προκειμένου να ξεμπλοκάρει η διαδικασία, που έχει σωρεύσει χιλιάδες ενστάσεις και κρατά ομήρους τους ιδιοκτήτες. Επιπλέον, εισάγεται η ρύθμιση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών του αρ. 64 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230, λόγω των δυσκολιών που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού COVID 19, αλλά και η νομοθετική πρόβλεψη, σχετικά με τις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς και την εξαίρεση επισύναψης δασικού πιστοποιητικού, προκειμένου οι ιδιοκτήτες σε όλη την επικράτεια να μπορούν να αξιοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους.

Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη για την παράταση λειτουργίας των λατομείων σχιστολιθικών πλακών Καρύστου δίνει παράταση στους λατόμους μέχρι 1-7-2024, προκειμένου να ολοκληρώσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά για την αδειοδότησή τους.

Περαιτέρω, με τη δεύτερη διάταξη αίρονται τα εμπόδια αναφορικά με τις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας σε δασικές εκτάσεις και οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον να κάνουν αποδοχή των εκτάσεων που έχουν κληρονομήσει.

Όσον αφορά τη Βόρεια Εύβοια, το άρθρο 108 νομιμοποιεί δαπάνες για την αποκατάσταση φυσικής καταστροφής, ενώ το άρθρο 109 ρυθμίζει θέματα σχετικά με την επιχορήγηση των Δασικών Συνεταιρισμών

 Ειδικότερα:

 ΑΡΘΡΟ 61:

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί συνέχισης της εκμετάλλευσης λατομείων, παρατείνεται, στο τελευταίο εδάφιο επικαιροποιούνται οι παραπομπές και προστίθεται και ο υπολογισμός της εγγυητικής επιστολής, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 23 διαμορφώνεται ως εξής:

Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85) προκειμένου να συνεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών οφείλουν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) μέχρι 1.7.2024. Για την πρώτη τριετία εφαρμογής των διατάξεων αυτών η εγγυητική επιστολή έναντι οφειλόμενων μισθωμάτων υπολογίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων πάγιων σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 4 του άρθρου 45. Η κατάθεση και ο υπολογισμός της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2 του άρθρου 55 για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων γίνεται βάσει της υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.6.2018 (Β’ 2909) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΑΡΘΡΟ 101:

Άρθρο 101

Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 18 ν. 3889/2010

Μετά την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 303), περί των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, προστίθενται τρία εδάφια, το εδάφιο που έπεται τροποποιείται βάσει των ανωτέρω αλλαγών, τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου αντικαθίστανται και ενοποιούνται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) που συγκροτούνται για τον σκοπό αυτόν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική έδρα με την απόφαση συγκρότησης. Στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα μπορεί να συγκροτούνται και να λειτουργούν ταυτόχρονα περισσότερες από μία ΕΠ.Ε.Α..

Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αποτελούνται από:

α) έναν (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,

β) έναν (1) δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και

 

γ) έναν (1) μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, ως μέλη.

Σε περίπτωση παραιτήσεως του μηχανικού της περ. γ) και του αναπληρωτή του, δύναται να ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Δασών, ως μέλος, δασολόγος υπάλληλος του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

 Σε περίπτωση παραιτήσεως του δικηγόρου της περ. α) και του αναπληρωτή του, η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων ανασυγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, αποτελούμενη από έναν (1) δασολόγο υπάλληλο του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του δημόσιου τομέα, ως Πρόεδρο, έναν (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρά Πρωτοδίκαις, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, και έναν (1) μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, ως μέλη. Σε περίπτωση παραιτήσεως και των τελευταίων μελών, καθώς και των αναπληρωτών αυτών, δύνανται να ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δασών, ως μέλη, αποκλειστικώς δασολόγοι υπάλληλοι του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη, καθώς και ο Γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α., με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982.

Η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Α. λήγει με την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας Δασών.

Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οικεία δημοτικά καταστήματα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις δασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν, με μνεία των υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη διαδικασία αναπλήρωσης των μελών.»

ΑΡΘΡΟ 102:

Εξαίρεση υποχρέωσης επισύναψης δασικού πιστοποιητικού σε συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας – Λήψη υπόψη αποφάσεων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων για τη βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 3889/2010

Στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί υποβολής πιστοποιητικού των δασικών υπηρεσιών, εξαιρούνται οι πράξεις δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας, στην παρ. 5 ορίζεται ότι το απόσπασμα δασικού χάρτη υπογράφεται από αρμόδιο μηχανικό αντί του «συντάκτη» του, διευκρινίζεται η έννοια των αναφερόμενων πράξεων, στην παρ. 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και οι παρ. 4, 5 και 6 διαμορφώνονται ως εξής:

«4. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, που πραγματοποιείται με δικαιοπραξία εν ζωή, εξαιρουμένων των δηλώσεων αποδοχής κληρονομίας, στις δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις.

Ειδικά για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων, αντί για το ανωτέρω πιστοποιητικό στο σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης αυτής με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του εκδότη του πιστοποιητικού, του οποίου το ύψος, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης και η διάθεση καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του παρόντος.

Στις εν ζωή δικαιοπραξίες, εξαιρουμένων των δηλώσεων αποδοχής κληρονομίας, που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι, που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, υποχρεούνται να επισυνάπτουν τα πιστοποιητικά της προηγουμένης παραγράφου και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους.

Για περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη επειδή δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A` 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου ή, αν δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος, επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη όπου απεικονίζεται το ακίνητο στο οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πράξη και όπου εμφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον αρμόδιο μηχανικό ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται στις δικαιοπραξίες εν ζωή που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μεταγραφή των παραπάνω δικαιοπραξιών εν ζωή, εξαιρουμένων των δηλώσεων αποδοχής κληρονομίας, στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων.

Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του δασικού χάρτη είτε είναι αναρτημένος είτε κυρωμένος μερικά ή ολικά, παρέχεται σε κάθε δημόσια αρχή μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου της παραγράφου 11 του άρθρου 13. Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της διάταξης της παραγράφου 4, η βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, αυτή πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο από τον συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης. Ειδικά για εκτάσεις ως προς τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), εφόσον απαιτείται η κατά τα ανωτέρω βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα, αντί της υπεύθυνης δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου προσκομίζεται αντίγραφο της σχετικής απόφασης με τον Α.Δ.Α. με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., επί του οποίου ο συντάκτης του προσδιορίζει τα τμήματα ως προς τα οποία έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις.»

Άρθρο 108

Νομιμοποίηση δαπανών για την αποκατάσταση φυσικής καταστροφής στη Βόρεια Εύβοια

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, εκκαθαρίζονται, πληρώνονται και δεν αναζητούνται οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2021 από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» σε βάρος του προϋπολογισμού του, προς Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας, Αναγκαστικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς και Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας, για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας, δυνάμει των υπ’ αρ. πρ. 6053/6.9.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΤΞ46Ψ844-ΙΤΩ), 6101/7.9.2021 (ΑΔΑ: ΩΤΧΣ46Ψ844-3Κ1), 6100/7.9.9.2021 (ΑΔΑ: Ω8ΥΗ46Ψ844-ΥΨΘ), 6151/9.9.2021 (ΑΔΑ: Ψ29346Ψ844-96Λ), 6648/29.9.2021 (ΑΔΑ: 93ΚΨ46Ψ844-3Λ0), 8797/2.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΑ5946Ψ844-3Ο7) και 9478/21.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ7546Ψ844-ΜΕΠ) αποφάσεων έγκρισης δαπάνης.

Άρθρο 109

Επιχορήγηση Δασικών Συνεταιρισμών

Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ’ εφαρμογή του ν. 4423/2016 (Α’ 182), καθώς και Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί, μέλη των οποίων συμμετέχουν ενεργά και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών ή στην υλοποίηση επειγόντων αναγκαίων προστατευτικών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων σε καείσες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, δύνανται να επιχορηγούνται από πιστώσεις των σχετικών προγραμμάτων του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), μετά από σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.