MY KTEO

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Ασφαλιστική Ενημερότητα: Έτσι θα βγάλεις πιστοποιητικό γρήγορα και απλά


Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να βγάλουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας οι πολίτες παρουσιάζεται σε βίντεο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Σου φαίνεται περιπέτεια αλλά έγινε απλό .Τόσο απλό, όσο ένα τηλεφώνημα στο 1555 ή μερικά κλικ στο 1555.gov.gr. Το 1555 λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα, δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο» αναφέρει το βίντεο:

Ποιοι έχουν δυνατότητα έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας;
Η νέα υπηρεσία για την έκδοση ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας είναι διαθέσιμη σε: 1) Επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίες είναι απογεγραμμένες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων γιατί απασχολούν ή απασχολούσαν προσωπικό ή αναπόγραφες που δεν απασχολούσαν ποτέ προσωπικό. 2) Φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, λοιποί ιδιώτες. 3) Πιστοποιημένοι φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τράπεζες, Συμβολαιογράφοι), εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.

Που υποβάλλεται το αίτημα για χορήγηση ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας;
Το αίτημα υποβάλλεται διαδικτυακά από τους χρήστες και ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα: Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ –> (www.efka.gov.gr) Επιλογή –> Υπηρεσίες για ασφαλισμένους –> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας –> Φυσικά και Νομικά πρόσωπα «Είσοδος στην υπηρεσία». Σύνδεση με τη χρήση κωδικών taxisnet και αυθεντικοποίηση του χρήστη, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της οθόνης. Ο χρήστης εισερχόμενος στην εφαρμογή μετά την αυθεντικοποίηση του, έχει τη δυνατότητα είτε να προβεί σε νέα αίτηση είτε να επιθεωρήσει τις αιτήσεις που έχει ήδη υποβάλει εντός των δύο (2) τελευταίων ημερών. Η εκτύπωση του αποτελέσματος είναι δυνατή μόνο την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας χορηγείται άμεσα ή απαιτείται χρόνος αναμονής;
Όταν από τους αυτοματοποιημένους ελέγχους με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις τότε αυτό χορηγείται άμεσα. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις το ΑΑΕ θα χορηγηθεί αμέσως μετά την εξόφληση ή τη ρύθμιση των οφειλών.

Ζητώ να μου χορηγηθεί Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και το σύστημα μου χορηγεί Ενημερωτικό σημείωμα, γιατί;
Το Ενημερωτικό σημείωμα χορηγείται στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και ενημερώνει τον ασφαλισμένο για τον λόγο απόρριψης χορήγησης αυτού, προκειμένου να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Ποιοι έλεγχοι διενεργούνται για τη χορήγηση ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας;
Με την νέα αναβαθμισμένη Υπηρεσία εκδίδεται ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, μετά από έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων κάθε ασφαλιστέας δραστηριότητας. Συγκεκριμένα διενεργούνται έλεγχοι για υποχρεώσεις εργοδότη και μη μισθωτού, σύμφωνα με την αιτία χορήγησης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου, τόσο ως προς τις ιδιότητες του υπόχρεου (εργοδότης ή/και ατομικά υπόχρεος), όσο και ως προς την κατάσταση των τυχόν οφειλόμενων εισφορών. Από τον συνδυασμό αυτό, καθορίζεται η χορήγηση ή μη του ΑΑΕ, καθώς και η διάρκεια ισχύος του.

Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται για συγκεκριμένο σκοπό;
Το κάθε Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται για ένα σκοπό και μπορεί να προσκομιστεί σε μια μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών εκδίδονται ισάριθμα αποδεικτικά.

Για ποιους σκοπούς εκδίδεται το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας;
1) Είσπραξη Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων ποσού άνω των 3.000 € ανά εκκαθαρισμένη απαίτηση, 
2) Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων άνω των 6.000 €. 
3) Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων. 
4) Συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ. 
5) Για την απόκτηση Αθλητή. 
6) Για μεταβίβαση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, σκαφών κλπ. 
7) Για συμμετοχή εργολήπτη σε δημοπρασία και θεώρηση έγκριση μελετών κλπ. 
8) Μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς περιουσίας. 
9) Για σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου. 
10) Για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου. 
11) Για σύνταξη συμβολαιογραφικού συμφώνου με τον εργολάβο. 
12) Για έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου – ν.4497/2017 αρθ.9 παρ.1δ.

Για την έκδοση ΑΑΕ είναι απαραίτητη η πλήρης εξόφληση των ασφαλιστικών οφειλών;
Πλήρης εξόφληση των οφειλών απαιτείται στις περιπτώσεις: 1) Μεταβίβασης ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς περιουσίας. 2) Για σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου. 3) Για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου. 4) Για σύνταξη συμβολαιογραφικού συμφώνου με τον εργολάβο. Στις λοιπές περιπτώσεις το ΑΑΕ χορηγείται μετά από εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών.

Ποια θα είναι η διάρκεια ισχύος του Αποδεικτικού;
Το Αποδεικτικό εκδίδεται ανάλογα με τον σκοπό και το αποτέλεσμα των ελέγχων και η χρονική διάρκεια ισχύος του αναγράφεται σ’ αυτό. Ειδικότερα η διάρκεια ισχύος είναι δύο (2) μήνες εφόσον υπάρχουν ρυθμισμένες οφειλές και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης και έξι (6) μήνες εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές.

Ποιοι έχουν δυνατότητα έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας;
Η νέα υπηρεσία για την έκδοση ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας είναι διαθέσιμη σε: 1) Επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίες είναι απογεγραμμένες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων γιατί απασχολούν ή απασχολούσαν προσωπικό ή αναπόγραφες που δεν απασχολούσαν ποτέ προσωπικό. 2) Φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, λοιποί ιδιώτες. 3) Πιστοποιημένοι φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τράπεζες, Συμβολαιογράφοι), εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.enikos.gr