MY KTEO

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

Φοροδοξίες: Με 15% φορολογούνται οι εργαζόμενοι για stock options και stock awards


• Ως μέρισμα, με 5%, φορολογείται η διανομή καθαρών κερδών της εταιρείας στο προσωπικό και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Συγκεκριμένα, το εισόδημα από τη διανομή κερδών προς το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εμπίπτει στην έννοια του μερίσματος και συνεπώς υπόκειται στην ίδια αυτοτελή φορολόγηση με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή, σύμφωνα με τις προβλέψεις για τα μερίσματα. Ως εκ τούτου, με την παρακράτηση του φόρου κατά τη διανομή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου. Αντιθέτως, η καταβολή πρόσθετης αμοιβής στους εργαζομένους και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ως ανταμοιβή της παραγωγικότητας (bonus), η οποία αποτελεί φορολογικά μισθολογική δαπάνη για την εργοδότρια επιχείρηση, αντιμετωπίζεται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Προσαυξάνει επομένως το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται βάσει της προοδευτικής κλίμακας που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 9%-44%. Σημειώνεται ότι οφείλονται, σε κάθε περίπτωση, κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές υπέρ του e-ΕΦΚΑ (ΠΟΛ 1042/2015).

• Με 15% φορολογούνται οι εργαζόμενοι για την ωφέλεια που αποκτούν από τη διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) και δωρεάν μετοχών (stock awards) εταιρείας του ομίλου στον οποίο απασχολούνται. Στο πλαίσιο προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης, οι εργαζόμενοι αποκτούν το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές της εργοδότριας εταιρείας ή άλλης, συνδεδεμένης με αυτή, σε προνομιακή τιμή. Η ωφέλεια που προκύπτει σε σχέση με την αγοραία αξία της μετοχής φορολογείται με 15%, ως υπεραξία και όχι ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (κλίμακα 9%-44%), εφόσον το δικαίωμα προαίρεσης έχει διακρατηθεί για 24 μήνες κατ’ ελάχιστον (36 για startups, υπό προϋποθέσεις). Η ωφέλεια δεν φορολογείται κατά τον χρόνο απόκτησης των μετοχών αλλά μετέπειτα, κατά τη μεταβίβαση (π.χ. πώληση) αυτών από τον εργαζόμενο. Ομοίως, η αξία των μετοχών που διατίθενται δωρεάν στους εργαζομένους φορολογείται με 15%, κατά τον χρόνο της μετέπειτα μεταβίβασης των μετοχών από τον εργαζόμενο (Ε. 2208/2020, ΔεφΑθ 574/2022, 4865/2022, ΔΠρΑθ).

• Απαλλάσσονται από φόρο τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται υπέρ των εργαζομένων, για υγειονομική περίθαλψη ή σύνταξη. Ειδικότερα, τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη προς όφελος του εργαζομένου, στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, κάλυψη κινδύνου ζωής ή ανικανότητας αποτελούν φορολογητέα παροχή σε είδος μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό των 1.500 ευρώ ετησίως. Αντιθέτως, τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται προς όφελος του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ) που έχουν συσταθεί με νόμο, δεν υπόκεινται σε φόρο, ανεξάρτητα από το ύψος τους. Η εξαίρεση καταλαμβάνει κατά κανόνα και τις εισφορές που καταβάλλονται υπέρ ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) που έχουν ιδρυθεί σε άλλο κράτος-μέλος και ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι η παροχή που καταβάλλεται προς τους ασφαλισμένους εφάπαξ από τα ΤΕΑ – ΙΕΣΠ είναι αφορολόγητη, ενώ η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται με 10% έως το ποσό των 40.000 ευρώ και 20% κατά το υπερβάλλον (ΠΟΛ 1219/2015, Ε. 2235/2021).

• Ως φορολογητέα παροχή σε είδος θεωρείται το δικαίωμα χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου, με εξαίρεση τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων. Ειδικότερα, το φορολογητέο ποσό υπολογίζεται για τον εργαζόμενο βάσει της λιανικής τιμής προ φόρων του οχήματος (ΛΤΠΦ) με προοδευτική φορολογική κλίμακα που ξεκινάει από 4% (για ΛΤΠΦ έως 14.000 ευρώ) έως φθάνει στο 20% (για ΛΤΠΦ από 30.000 ευρώ και άνω), ενώ το ποσό μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του οχήματος. Αντιθέτως, η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και με ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ δεν υπάγεται σε φόρο. Ομοίως, η χρήση επαγγελματικών αυτοκινήτων των οποίων η ΛΤΠΦ δεν υπερβαίνει το ποσό των 17.000 ευρώ απαλλάσσεται ρητά από τον φόρο. Σημειώνεται πως από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος του εργαζομένου εξαιρούνται ρητά τόσο η αποζημίωση για έξοδα κίνησης όσο και η αποζημίωση για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., εφόσον πρόκειται για έξοδα που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης και αποδεικνύονται πλήρως με τα κατάλληλα παραστατικά.

• Δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης που χορηγούνται από τον εργοδότη προς τους εργαζομένους, υπό προϋποθέσεις. Ειδικότερα, οι διατακτικές σίτισης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές εφόσον χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζομένους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα. Επιπλέον, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, οι διατακτικές ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση και ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση σχετικής σύμβασης με τον εργοδότη (e-ΕΦΚΑ 22/2023).

Πηγή: Grant Thorntonkathimerinoi.gr