MY KTEO

Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Βήµα βήµα η διαδικασία "δεύτερης ευκαιρίας" για σύνταξη µε χρέη - Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τις οφειλές 100.000 επαγγελματιών και αγροτών


∆εύτερη ευκαιρία για συνταξιοδότηση θα έχουν 100.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι και αγρότες µε χρέη (30.000 και 10.000 ευρώ αντίστοιχα) και όρια ηλικίας το 62ο (µε προϋπόθεση 40 έτη ασφάλιση) και το 67ο (µε 20 έτη ασφάλιση και άνω) από την ερχόµενη εβδοµάδα, όταν αναµένεται να ανοίξει η πλατφόρµα και να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις.

Για όσους έχουν χρέη πάνω από τα όρια αυτά θα δίδεται δίµηνη προθεσµία προκειµένου να αποπληρώσουν τη διαφορά και να υπαχθούν στη ρύθµιση.

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της «Απογευματινής», η υπουργική απόφαση µε τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης των ενδιαφεροµένων στη ρύθµιση έχει σταλεί από την υπουργό Εργασίας, ∆όµνα Μιχαηλίδου, στα συναρµόδια υπουργεία Οικονοµίας και Οικονοµικών για υπογραφές και την ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται να δηµοσιευτεί, ταυτόχρονα µε το άνοιγµα της πλατφόρµας στον ΕΦΚΑ, προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Άρση απορρήτου
Όπως θα αναφέρεται στην απόφαση, οι τραπεζικές καταθέσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ γενικά ή το ποσό των 6.000 ευρώ (για αγρότες).

Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαµβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασµούς που τηρούνται στο όνοµα του οφειλέτη κατά το κλείσιµο του µήνα που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση, καθώς και ο µέσος όρος του τελευταίου δωδεκαµήνου πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας υποβάλλεται µαζί µε την αίτηση συνταξιοδότησης.

Με την αίτηση υπαγωγής, ο ασφαλισµένος παρέχει τη συγκατάθεσή του στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων για κοινοποίηση στον e-ΕΦΚΑ των εγγράφων και των στοιχείων που απαιτούνται για την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου.

Στην αίτηση υπαγωγής, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, περιλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- ∆ήλωση του αριθµού των λογαριασµών στο όνοµα του ασφαλισµένου και το πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο τηρούνται.

- ∆ήλωση ότι το υπόλοιπο των ως άνω λογαριασµών κατά το κλείσιµο του µήνα που προηγείται της υποβολής της αίτησης και ο µέσος όρος των καταθέσεων κατά το δωδεκάµηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνουν το όριο.

- Τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία του αιτούντος διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, από τα οποία ανακτώνται εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών στοιχεία αναφορικά µε τις καταθέσεις του που τηρούνται σε αυτά καθώς και την αξία αποτίµησής τους. Συγκεκριµένα, ανακτώνται τα κάτωθι στοιχεία:

- Αριθµός αίτησης.

- ΑΦΜ χρηµατοδοτικού φορέα.

- ΑΦΜ δικαιούχου.

- Κωδικός χρηµατοοικονοµικού προϊόντος.

- Είδος χρηµατοοικονοµικού προϊόντος.

- Αξία χρηµατοοικονοµικού προϊόντος.

- Μέσος όρος τελευταίου δωδεκαµήνου.

- Ένδειξη κατάθεσης.

- ∆εσµευµένο ποσό.

- Είδος κατάθεσης.

- Ηµεροµηνία αποτίµησης.

- Νόµισµα.

Τα στοιχεία αντλούνται αυτόµατα µε εικόνα κλεισίµατος του µήνα που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Και ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε βάση τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Πώς θα γίνει ο έλεγχος των προϋποθέσεων
Αν προκύψει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, τότε ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί σε κοινοποίηση της οφειλής προς τον ασφαλισμένο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω οφειλών.

1. Ένταξη
Εάν προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, τότε:
- Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 € αλλά όχι τις 30.000 € ή τις 6.000 € αλλά όχι τις 10.000 € για τον π. ΟΓΑ, τότε η αίτηση υπαγωγής γίνεται δεκτή και ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης.
- Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 30.000 € ή τις 10.000 € για τον π. ΟΓΑ, τότε κοινοποιείται έγγραφο οφειλής, προκειμένου ο ασφαλισμένος να καταβάλει το υπερβάλλον των 30.000 € ή των 10.000 € για τον π. ΟΓΑ εντός διμήνου από την κοινοποίησή του και να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω οφειλών.

2. Καταβολή
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης και την καταβολή της σύνταξης. Ειδικότερα, το υπερβάλλον των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τον π. ΟΓΑ ποσό οφειλής συμψηφίζεται με το 60% του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων μέχρι τον μηδενισμό του. Το μηνιαίως συμψηφιζόμενο υπερβάλλον ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 333,33 € και των εκατό ευρώ (100 €) για τον π. ΟΓΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσοστό παρακράτησης προσαρμόζεται αναλόγως.

3. Εκκρεμότητες
Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 5078/2023 και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο δύνανται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου. Ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους αιτούντες για τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση και η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του νόμου. Σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει ήδη απορριφθεί λόγω οφειλών, απαιτείται επανυποβολή της για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας.
Parapolitika.gr