MY KTEO

Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

«Φακελωμένοι» στον νέο Υπερ- Τειρεσία: Πώς μπορείτε να ενημερωθείτε για την πιστοληπτική σας ικανότητα


Με μια απλή αίτηση θα μπορεί πλέον κάθε πολίτης πριν διαβεί το κατώφλι ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για να αιτηθεί δάνειο να γνωρίζει εκ των προτέρων το πώς θα τον… αντιμετωπίσουν.

Το «προφίλ» που διατηρεί, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των όποιων υποχρεώσεών του, είναι εκείνο που ουσιαστικά και θα καθορίσει τους όρους δανειοδότησής του. Όλα αυτά τα δεδομένα για κάθε Έλληνα τα διατηρεί πλέον σε ειδικό «φάκελο» η Τειρεσίας ακόμη και για εκείνους που είναι κάτι παραπάνω … από «εντάξει» στις υποχρεώσεις τους.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Από την άλλη πλευρά βεβαίως, μπορεί να αιτηθεί και την διαγραφή των σχετικών δεδομένων από το αρχείο ή τον«εμπλουτισμό» και την διόρθωση τους! Το σίγουρο είναι πως πια η Τειρεσίας έχει «φακελωμένο» κάθε Έλληνα πολίτη αρκεί απλά να έχει λάβει κάποιο δάνειο (ακόμη και αν αυτό είναι ενήμερο) ή να διατηρεί στην κατοχή του κάποια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, σύμφωνα με το enikonomia.gr.

Πώς ενημερώνεστε για την πιστοληπτική σας ικανότητα
Άλλωστε, η βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ή «Behavior Scoring», συνιστά πια βασικό εργαλείο αξιολόγησης για τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας ενός πελάτη, πριν από τη λήψη έγκρισης από τον δανειστή.

Η βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, υπολογίζεται με τη χρήση μαθηματικών αλγορίθμων που βασίζονται στο πιστωτικό ιστορικό, τα δημογραφικά στοιχεία και τις οικονομικές συνθήκες του δανειολήπτη, με την Τειρεσίας να λειτουργεί πλέον ως «Γραφείο Πίστης» ή CreditBureau, όπως αποκαλούνται στο εξωτερικό.

Οι δανειστές και άλλοι οργανισμοί χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν τον δυνητικό κίνδυνο αθέτησης της πίστωσης του υποψηφίου, χρησιμοποιώντας το πιστωτικό «σκορ», για να μετριάσουν την πιθανότητα ζημιών από επισφαλείς οφειλές.

Με άλλα λόγια, με αυτά τα δεδομένα κρίνει κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τι προϊόν θα χορηγήσει σε κάθε του πελάτη.

Τα Αρχεία Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς που διατηρεί η Τειρεσίας έχουν να κάνουν, με:

– Αθέτηση υποχρεώσεων – υποθηκών & προσημειώσεων (ΣΑΥ-ΣΥΠ)

– Συγκέντρωση Χορηγήσεων (ΣΣΧ)

– Έλεγχο Κινδύνων (ΤΣΕΚ)

Αν ένας πολίτης θελήσει να μάθει ποια είναι η πιστοληπτική του ικανότητα, μπορεί να το κάνει με μια απλή υπεύθυνη δήλωση στο gov.gr. Μέσω της υπηρεσίας «e-dilosi», συμπληρώνει μία υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρει όλατα στοιχεία του,καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Μετά τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης, αποθηκεύει το αρχείο σε μορφή pdf. Επισυνάπτει το αρχείο σε mail και το αποστέλλει στη διεύθυνση tiresias@tiresias.gr

Αμέσως μετά θα υπάρξει απάντηση από την Τειρεσίας στο email που έχει δηλώσει, όπως και σχετικό sms στο κινητό που επίσης έχει δηλωθεί.

Ποια αρχεία διατηρεί η Τειρεσίας για αθέτηση υποχρεώσεων
Ένα από τα αρχεία που διατηρεί η Τειρεσίας είναι αυτό των δεδομένων αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) και υποθηκών – προσημειώσεων.

Πρόκειται ουσιαστικά για στοιχεία αθέτησης συγκεκριμένων οικονομικών υποχρεώσεωνκαι αφορούν σε:
 • Ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές
 • Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή
 • Αιτήσεις πτωχεύσεων (N. 3588/2007, N 4738/2020)
 • Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη (αρ. 6 παρ.2 Ν. 3588/2007, αρ. 77 παρ. 4 Ν. 4738/2020 και 178 παρ. 1 Ν. 4738/2020 )
 • Κηρυχθείσες πτωχεύσεις (N. 3588/2007, N 4738/2020)
 • Διαταγές πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων και των διαταγών απόδοσης καθυστερούμενων μισθωμάτων)
 • Πλειστηριασμούς ακινήτων
 • Πλειστηριασμούς κινητών
 • Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
 • Κατασχέσεις και επιταγές βάσει Ν.Δ. 17.7/13.8.1923 περί ειδικών διατάξεων για τις Α.Ε.
 • Καταγγελίες συμβάσεων καρτών λόγω είτε αντισυμβατικής χρήσης τους, είτε μη εξυπηρέτησης της μέσω αυτών παρεχόμενης πίστωσης
 • Καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων καταναλωτικής, στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης λόγω υπερημερίας
 • Διοικητικές κυρώσεις, που επιβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών, κατά παραβατών των φορολογικών νόμων προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου
 • Αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Ν. 3588/2007 και αρ. 31 επ. Ν. 4738/2020 )
 • Αιτήσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών (άρ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2010)
 • Αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης χρεών (άρ. 8 Ν.3869/2010)
 • Διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου.
Αλλά και:
 • Υποθήκες
 • Προσημειώσεις υποθηκών
Πώς γίνεται ο έλεγχος… κινδύνου
Υπάρχει βεβαίως και το αρχείο ελέγχου κινδύνων (ΤΣΕΚ) που αφορά και αυτό σε:
 • Ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές
 • Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή
 • Αιτήσεις πτωχεύσεων (N. 3588/2007, N 4738/2020)– Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη (αρ. 6 παρ.2 Ν. 3588/2007, αρ. 77 παρ. 4 Ν. 4738/2020 και 178 παρ. 1 Ν. 4738/2020)
 • Αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης (αρ. 99 επ. N. 3588/2007 και αρ. 31 επ. Ν. 4738/2020)
 • Κηρυχθείσες πτωχεύσεις (N. 3588/2007, N 4738/2020)
 • Διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης μισθίου
 • Πλειστηριασμοί ακινήτων
 • Πλειστηριασμοί κινητών
 • Υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών
 • Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
 • Κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 17.7/13.8.1923
 • Αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010
Επιπλέον παρέχονται στοιχεία Επιχειρηματικής Πληροφόρησης:

δεδομένα εταιριών από το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ (βλ. κατωτέρω υπό ΣΤ),ισολογισμοί, αριθμοδείκτες και στοιχεία κλαδικών δεικτών.

Ενδεχομένως το πιο «βαρύ» αρχείο, εκείνο δηλαδή που περιλαμβάνει και τους περισσότερους πολίτες, είναι το αρχείο δεδομένων Συγκέντρωσης χορηγήσεων (χρηματοδοτήσεων), καθώς «φακελώνει» ακόμη και εκείνους που έχουν μια απλή τραπεζική κάρτα.

Συγκεκριμένα, περιέχει ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από:
 • δάνεια κάθε μορφής
 • πιστώσεις κάθε μορφής
 • κάρτες
 • εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, λήψης προκαταβολής, εμπρόθεσμης πληρωμής κλπ.) και
 • ενέγγυες πιστώσεις.


enikos.gr