MY KTEO

Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

Παιδικοί σταθμοί: Πότε ξεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς


Αμέσως μετά το Πάσχα 2024, ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για τη νέα σχολική χρονιά 2024-25.

Οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας αρχίζουν και ανακοινώνουν την έναρξη αιτήσεων εγγραφών για τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τη νέα σχολική χρονιά 2024-25. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Δήμων η έναρξη των εγγραφών προγραμματίζεται αμέσως μετά το Πάσχα.

Η πλειονότητα των Δήμων ορίζει ως χρονοδιάγραμμα υποβολής της αίτησης για εγγραφή των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς το διάστημα από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου, ενώ υπάρχουν και ορισμένοι Δήμοι που έχουν ορίσει το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων από την Δευτέρα 13 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Δήμο τους ώστε να ενημερωθούν αρμοδίως για το χρονοδιάγραμμα που θα ισχύσει στη δική τους περιοχή για την υποβολή αίτησης.

Ποια παιδιά έχουν δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Δυνατότητα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 01.01.2021 μέχρι 31.03.2022 και στα βρεφικά τμήματα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01.04.2022 έως 31.03.2023.

Τα Δικαιολογητικά εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς είναι τα εξής:
 • Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα συμπληρωμένη με το βιογραφικό του νηπίου ή του βρέφους.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης.
 • Για εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα, πρόσφατο Μηνιαίο Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας (μέσω gov.gr) ή βεβαίωση εργοδότη.
 • Για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων από τον εργοδότη και φωτοτυπία ενσήμων ή βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρεται το είδος της επιχείρησης και η έδρα (σφραγίδα και υπογραφή επαγγελματία) και βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.( Δ.ΥΠ.Α.) ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικ. έτους ήαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου οικ. έτους.
 • Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του.
 • Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. για την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας στο όνομα του γονέα ή κηδεμόνα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί παραλαβής του νηπίου από έτερο άτομο, (όνομα και τηλέφωνο) πλην των γονέων ή κηδεμόνα (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι «η αίτηση και τα δικαιολογητικά που προσκομίζω είναι αληθή και ακριβή» (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 • Για ΑμεΑ στην οικογένεια, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται προσκόμιση Ιατρικής γνωμάτευσης από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ασφαλιστικό Οργανισμό ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) ή από άλλη αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.
 • Αίτηση εγγραφής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τίθεται εκτός διαδικασίας επιλογής.
Τα Δικαιολογητικά επανεγγραφής είναι τα εξής:
 • Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην οποία βεβαιώνεται η μη μεταβολή).
 • Βεβαίωση υγείας παιδιού από παιδίατρο.
 • Αντίγραφο βιβλιάριου υγείας του παιδιού με τους προβλεπόμενους εμβολιασμούς.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικ. Έτους ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου οικ. έτους.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί παραλαβής του νηπίου από έτερο άτομο, (όνομα και τηλέφωνο) πλην των γονιών ή κηδεμόνα (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 • Αίτηση επανεγγραφής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τίθεται εκτός διαδικασίας επιλογής.
Παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Tι ισχύει για τα φετινά voucher
Όπως τονίζεται από πλευράς Δήμων οι αιτήσεις για τα voucher των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών της ΕΕΤΑΑ για την περίοδο 2024-2025 είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του 2024-2025 θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο 2024 όπως γίνεται κάθε χρόνο. Προυπόθεση είναι να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση του ατόμου που θα υποβάλλει την αίτηση.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης. Αν οι ίδιοι ή τα παιδιά είναι άτομα με αναπηρία άνω του 67%, δικαιούνται την ενίσχυση χωρίς οικονομικά κριτήρια.

Υπενθυμίζεται πως οι συμμετέχοντες του προγράμματος έπρεπε να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο σύνολο των δομών με πλήρη αξία voucher έχουν τα παιδιά οικογενειών πουν παρακάτω το εξής ετήσιο εισόδημα.

Αναλυτικά:
 • μέχρι και 27.000 ευρώ σε ετήσια βάση είναι για όσους έχουν έως 2 παιδιά
 • μέχρι και 30.000 ευρώ σε ετήσια βάση είναι για όσους έχουν 3 παιδιά.
 • μέχρι και 33.000 ευρώ σε ετήσια βάση είναι για όσους έχουν 4 παιδιά,
 • μέχρι και 36.000 ευρώ σε ετήσια βάση είναι για όσους έχουν από 5 παιδιά και άνω.
Β. Για τις κατηγορίες δομών Α και Β προβλέπεται voucher με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι:
 • μέχρι και 33.000 ευρώ σε ετήσια βάση είναι για όσους έχουν 2 παιδιά.
 • μέχρι και 36.000 ευρώ σε ετήσια βάση είναι για όσους έχουν 3 παιδιά.
 • μέχρι και 39.000 ευρώ σε ετήσια βάση για όσους έχουν 4 παιδιά
 • μέχρι και 42.000 ευρώ σε ετήσια βάση για όσους έχουν από 5 παιδιά και άνω.
Για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, μπορούν να πάρουν μέρος και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί σταθμοί.

Η αίτηση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που δύνανται να ωφεληθούν της δράσης, που είναι:
 • Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία
 • Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού ή και άτομο που βρίσκεται σε χηρεία.
 • Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.